Super User

Super User

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o. zatrudni PRACOWNIKÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH, w szczególności w zawodach:

- murarz-tynkarz
- cieśla
- zbrojarz
- malarz
- i innych budowlanych

Zapraszamy do współpracy!

Więcej informacji:
Dział Zatrudnienia i Płac
Tel. 52 3202128
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z kluczowymi wydarzeniami z historii funkcjonowania firmy.

więcej --->>>

W skład Zarządu firmy, wchodzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie i biznesie.

więcej --->>>

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy w 1991 roku.

 więcej --->>>

Project Name: Unde omnis iste natus errsit rem. Aperiam, eaque ipsa quae. Woluptatem accusantium dolor massa astumosto rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit , sed quia...

Kodeks Etyczny STANDARDY ETYCZNEGO POSTĘPOWANIA w P.W. „EBUD" – PRZEMYSŁÓWKA SP. Z O.O.

"Zachowuj się tak, jakby zasada Twojego działania, była powszechnie obowiązującym prawem"

Wstęp

Celem Kodeksu Etycznego P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. jest kształtowanie właściwej kultury i zasad etycznych życia, w tym szczególnie kultury pracy wewnątrz Firmy oraz pomiędzy Firmą a jej otoczeniem.
Kodeks Etyczny Firmy obejmuje główne zasady postępowania pracowników w zakresie szeroko rozumianej etyki zawodowej i społecznej, zapewniające wypełnienie misji Firmy oraz realizację jej wizji i strategii rozwoju, jak również zadowolenie jej Klientów i szeroko rozumianego grona interesariuszy. Kodeks ten został opracowany na podstawie ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
Zalecenia w nim zawarte nie są w stanie przewidzieć wszystkich możliwych kwestii i problemów, które mogą się pojawiać w codziennej pracy, dlatego w zawartych tu zasadach kodeksowych, określone są jedynie ogólne i podstawowe zasady postępowania na tych polach działalności zawodowej, na które ma wpływ działalność firmy.
W sprawach nieuregulowanych Kodeksem osoby będące Pracownikami Firmy powinny się kierować w pracy swoim wewnętrznym kodeksem etycznym oraz zasadami etycznymi oraz moralnymi wyniesionymi ze swojego domu, środowiska czy też własnych przemyśleń.
Zasady Kodeksowe dotyczą każdej osoby zatrudnionej w P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o., na każdym szczeblu firmowej hierarchii organizacyjnej, bez względu na zajmowane stanowisko pracy.
Wszyscy Pracownicy mają szczególny obowiązek szanowania i przestrzegania Kodeksu Etyki, a wszelkie jego naruszenia będą skutkować zastosowaniem odpowiednich środków zaradczych i korekcyjnych.

Nasza misja

Misją firmy P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. jest zapewnienie stałego rozwoju przedsiębiorstwa oraz spełnianie wymagań Klientów poprzez utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług budowlanych i wszelkich działań z nimi powiązanych.

Nasza wizja

Naszą wizją jest przede wszystkim ugruntowanie, a także wzmacnianie dobrej pozycji na rynku, jako godnego zaufania, zorientowanego na Klienta i pewnego partnera biznesowego dbającego o swoich Klientów oraz o realizowane inwestycje. Wśród firm działających w naszej branży chcemy wyróżniać się świadczeniem usług o jak najwyższej jakości, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Nasze wartości: 

  1. Zadowolenie Klienta
  2. Zaangażowanie
  3. Uczciwość, rzetelność i transparentność
  4. Profesjonalizm w działaniu
  5. Zaufanie i współpraca
  6. Poufność i dbałość o informacje wrażliwe
  7. Zaangażowanie w inicjatywy społeczne
  8. Bezpieczeństwo prowadzonych działań

 

I. Ogólne zasady etyczne obowiązujące w P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o.


Uczciwość w biznesie

W P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. zarówno Zarząd jak i Pracownicy zdają sobie sprawę, że wśród czynników stanowiących o wizerunku przedsiębiorstwa istotne miejsce zajmują wartości natury etycznej. W P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. nie stosujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk biznesowych. Wiemy i wierzymy, że przestrzeganie etyki w biznesie zapewnia wysoką pozycję konkurencyjną oraz wzmacnia reputację Firmy. Staramy się, aby relacje, jakie nas łączą z Kontrahentami, Klientami, ale również z naszą konkurencją opierały się na uczciwości oraz na zdrowych zasadach współzawodnictwa fair play. Apelujemy również, aby nasi Partnerzy wspólnie z nami wspierali uczciwą konkurencję i potępiali wszelkie formy nieuczciwych i nielegalnych praktyk, stosowanych w celu osiągania nienależnych korzyści.

II. Zobowiązania wobec Inwestorów i Partnerów Inwestycyjnych


Zadowolenie Klienta stanowi dla nas wartość nadrzędną.

Wysoka jakość obsługi Klienta
1. W ramach posiadanego potencjału staramy się spełniać wszelkie oczekiwania naszych Klientów by zapewnić im maksymalną satysfakcję z oferowanych przez naszą Firmę usług.
2. Deklarujemy jak najsprawniejszą obsługę naszych Klientów w zgodności z postawą dialogu i zawsze szukając najlepszych możliwych rozwiązań na rzecz Klientem
3. Unikamy słów i zachowań powszechnie uznawanych za nietaktowne, niegrzeczne i niekulturalne, powszechnie uważanych jako niekulturalne i sprzeczne z dobrymi obyczajami.
4. Podejmując się realizacji zamówień dochowujemy się najwyższej staranności tak, aby je należycie i terminowo wykonywać.
5. Zawsze dotrzymujemy obietnic, zarówno tych zapisanych w umowach, jak i ustnych, okazujemy szacunek naszym Partnerom poprzez własną doskonałą dyscyplinę pracy cechującą się punktualnością, terminowością i wysoką jakością wykonania naszych usług.
6. Potrafimy przyznawać się do swoich błędów i w jak najkrótszym terminie staramy się je naprawiać. Wszelkie pomyłki i uchybienia staramy się najszybciej korygować. Z popełnionych błędów wyciągamy wnioski i robimy wszystko by nie powtarzać ich w przyszłości.
7. Nasi Klienci otrzymują od nas prawo do otrzymania pełnej informacji o naszych usługach, ofercie, warunkach realizacji usług oraz o wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację zamówienia i wzajemne relacje.

Rzetelność

1. Informujemy swoich Klientów o naszych usługach w ten sposób, by nie nadużywa ich zaufania ani nie wykorzystywać braku doświadczenia lub wiedzy.
2. Porozumienia, które zawieramy z naszymi Klientami są zawsze zgodne z naszymi aktualnymi możliwościami i przyjętymi standardami.

Poufność informacji

1. W przypadku każdej relacji z Klientem dbamy o całkowitą poufność dotyczącą pełnego zakresu współpracy z Klientem i przestrzegamy zasady poufności wszelkich informacji pochodzących od wszystkich podmiotów z którymi współpracujemy.

III. Zobowiązania wobec Pracowników

Jednym z podstawowych źródeł stabilności i sukcesu naszej Firmy jest przestrzeganie norm etycznych w miejscu pracy. Hołdujemy zasadzie, że korzystny klimat w miejscu pracy, o który dbamy, prowadzi wprost do wzmacniania więzi Pracowników z Firmą i podnosi efektywnoś
ich działań.

Równość szans wszystkich Pracowników

1. Zgodnie z obowiązującymi w P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. obiektywnymi kryteriami oceny Pracowników wszyscy z nich są traktowani równo w zakresie warunków zatrudnienia oraz mają zapewniony równy dostęp do awansu i szkoleń podnoszących ich kwalifikacje zawodowe, bez względu na wiek, płeć, stan cywilny, narodowość, rasę, orientację seksualną, wyznawaną religię, niepełnosprawność, przekonania polityczne.

Wzajemne relacje Pracowników

1. Relacje między Pracownikami, niezależnie od zajmowanych przez nich stanowisk, powinny stanowi
wzór dobrych obyczajów, uczciwości, lojalności, wzajemnego zaufania i szacunku oraz poszanowania godności osobistej.
2. W P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. nie akceptuje się żadnych form nękania, prześladowania i poniżania Pracowników, a każdy Pracownik Spółki jest zobligowany do piętnowania i zgłaszania wszelkich zachować niezgodnych ze społecznie obowiązującymi normami.

Przykłady właściwych zachowań Pracowników

Podczas wykonywania obowiązków wspólnie budujemy partnerskie relacje. Jesteśmy otwarci i życzliwi wobec współpracowników. Dbamy o naszą wiarygodność dotrzymując obietnic. Pomagamy sobie efektywnie dzieląc się wiedzą i informacją.

1. Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii. Każda opinia jest cenna.
2. Traktujemy innych tak, jak chcielibyśmy sami być traktowani.
3. Promujemy faktycznych autorów sukcesów i osiągnięć, nie przypisując sobie zasług innych osób.
4. Dążymy do polubownego rozstrzygania spraw spornych w atmosferze koleżeństwa
i poszanowania dla odmienności poglądów. Nasze sympatie i antypatie nie mają wpływu na wykonywanie zadań.
5. Chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi Pracownikami.
6. Cenimy i respektujemy wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i poglądy innych Pracowników.
7. Wspólnie dbamy o dobrą atmosferę pracy opartą o zasady etyki i wysoką kulturę osobistą, sprzyjającą efektywności działań.
8. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie przestrzegając ogólnie przyjętych zasad poprawnego zachowania i poszanowania praw człowieka.
9. Pracując w zespole dążymy do zgodnej współpracy i eliminacji sytuacji konfliktowych.
10. W momentach stresujących panujemy nad emocjami, kierujemy się zasadą profesjonalizmu.
11. Nie obawiamy się wyrażania i przyjmowania krytyki, dostrzegając w tym możliwości doskonalenia.

IV. Zobowiązania Pracowników wobec Firmy

Zgodność z prawem, zasadami i regulacjami
1. Pracownicy działają zgodnie z zasadą praworządności, stosują procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych Firmy.
2. Pracownicy wykonują swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, kierując się interesem Firmy.
3. Pracownicy nie ujawniają informacji będących jej własnością, jeżeli ich ujawnienie mogłoby zagrozić interesom Pracodawcy lub byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Ochrona informacji

1. Pracownicy Spółki są zobowiązani do dołożenia najwyższej staranności w zakresie ochrony wszelkich informacji, pozyskanych w ramach pełnienia obowiązków służbowych.
2. Pracownicy przestrzegają poufności informacji dotyczących cen, warunków współpracy i jakichkolwiek innych danych, które naruszałyby dobro P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o., dobro naszych Klientów, Partnerów i Dostawców lub obowiązujące przepisy prawne.
3. Pracownicy w czasie trwania zatrudnienia, jak również po jego ustaniu zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji niejawnych uzyskanych podczas wykonywania pracy w P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o., oraz do zabezpieczenia tych informacji przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem.

Konkurencja i uczciwe postępowanie

W Spółce zabrania się prowadzenia działalności konkurencyjnej a w szczególności współpracy z firmami konkurencyjnymi do Spółki, tzn. takimi których interesy kolidują z interesami P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o.

Nadużywanie urządzeń, majątku i czasu firmy

Pracownicy wykorzystują powierzone mienie firmy (m.in. samochody, telefony, komputery,powierzchnię biurową) wyłącznie w celu i w zakresie pełnienia swoich obowiązków służbowych - na zasadach określonych w firmie.

Profesjonalizm

Z posiadanych uprawnień Pracownicy mogą korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały im powierzone.

Lojalność

Pracownicy dbają o majątek, wizerunek oraz dobre imię Firmy i jej Pracowników wykazując należytą staranność i gospodarność.

V. Zobowiązania wobec Partnerów i Dostawców

1. P.W. „EBUD" – Przemysłówka Sp. z o.o. stara się utrzymywać i rozwijać dobre relacje ze swoimi Kontrahentami, Dostawcami i Partnerami Biznesowymi.
2. Pracownicy przy wyborze towarów lub usług kierują się przede wszystkim kryteriami cenowymi i jakościowymi oraz optują za dopuszczeniem możliwie szerokiego wachlarza konkurencyjnych firm.
3. Pracownicy wzajemne relacje opierają na zaufaniu.
4. Pracownicy przestrzegają rzetelności w regulowaniu swoich zobowiązań.

VI. Przykładowe pytania kontrolne

W sytuacji, gdy mamy wątpliwości co do tego, jak należy postąpić, możemy zadać sobie następujące pytania:
Czy to jest legalne?
Czy to narusza politykę firmy?
Czy to jest w zgodzie z wartościami firmy?
Czy to jest uczciwe (fair) i czyste?
Jak bym się czuł, gdybym to uczynił?
Co pomyślałaby o tym moja rodzina?
Co napisano by o tym w gazecie?
Czy mógłbym dobrze spać po zrobieniu tego?
Co powiedziałbym o tym moim dzieciom?

VII. Zakończenie

Zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami budujemy nasze relacje biznesowe, a nasi pracownicy kierują się nimi w codziennej pracy.

 

Inwestycje bieżące


"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie budowy oraz przebudowy obiektów w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy"

"Zmiana zagospodarowania terenu istniejącego ośrodka wypoczynkowego polegająca na budowie budynku hotelowo-
gastronomicznego z budynkiem sanitarnym oraz infrastrukturą w Gudowie"

"Przebudowa i rozbudowa przy budynku ul. Grodzkiej 12 na działce nr ewidencyjnym 137/5 w obrębie 108 w Bydgoszczy na potrzeby hotelu wraz z korektą układu chodników na fragmencie działek 136/, 137/4, 137/6, 207/8, 216 w obrębie 108 wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej"

"Budowa wielkopowierzchniowego, wielobranżowego składu materiałowego ­ Skład Piła"

„Budowa stanowiska przygotowania i elaboracji rakiet (SPIER) w Inowrocławiu"

„Roboty budowlane polegające na budowie szkoły podstawowej z przedszkolem, halą sportową (z wyposażeniem) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy"

„Wykonanie robót zabezpieczających, robót budowlano – konserwatorskich w budynkach: Młyna Rothera, Spichrza Zbożowego, Spichrza Mącznego zlokalizowanych na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy"

„Budowa obiektu wielofunkcyjnego w zespole rekreacyjno-sportowo-usługowym przy ul. Nakielskiej w Bydgoszczy"

„Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu wraz z zapleczem użytkowym"

„Przebudowa hangaru nr 7 w Leźnicy Wielkiej"

„Przebudowa i rozbudowa składu MPS w Porcie Wojennym w Gdyni"

„Budowa budynku wielorodzinnego z garażem przy ul. Stawowej 20 w Bydgoszczy"

„Realizacja etapu II zespołu zabudowy mieszkalno – usługowej w rejonie ulicy Łącznej – Kukułeczki w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu"

Inwestycje zakończone w 2016r.:


Kwiecień - „Budowa Polikliniki Centrum w Bydgoszczy"
Marzec - „Budowa zakładu produkcji tektury i opakowań z tektury falistej o podwyższonej jakości w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie – Sulnowo – etap II – magazyn wyrobów gotowych"
Marzec - "Roboty budowlane w budynku administracyjno­warsztatowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 103
z zagospodarowaniem terenu"

Inwestycje zakończone w 2015r.:


Grudzień - „Przebudowa i rozbudowa krytej pływalni w Świeciu"
Grudzień -"Budowa instalacji zatężania ługów posiarczynowych na terenie Zakładów Chemicznych „Nitro-Chem" S.A. w Bydgoszczy"
Listopad - „Budowa Punktu Obsługi Podróżnych wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w Solcu Kujawskim w ramach projektu „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko – toruńskim obszarze metropolitalnym BiT-City-Solec Kujawski"
Listopad - „Budowa budynków mieszkalnych dla BTBS w Bydgoszczy"
Sierpień - „Budowa trzech wielorodzinnych budynków mieszkalnych z infrastrukturą przy ul. gen. T. Bora - Komorowskiego w Bydgoszczy w ramach realizacji dwóch zadań (I i II)"
Sierpień - „Rozbudowa Centrum Diagnostyczno – Leczniczego we Włocławku o Zakład Teleradioterapii"
Czerwiec - „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdańsku"
Marzec - „Budowa Innowacyjnego – Naukowego Centrum Badań Rolniczych (INCBR) w Puławach"
Marzec - „Modernizacja Lotniskowego Składu MPS na lotnisku Kraków-Balice"


Inwestycje zakończone w 2014r.:


Grudzień
– „Przebudowa budynku dla potrzeb Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy" 
Grudzień – zakończenie inwestycji realizowanej dla Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy pn. „Budowa Nowej Siedziby Oddziału Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, przy ul. Kamiennej wraz z niezbędną infrastrukturą"
Wrzesień – ukończenie realizacji inwestycji dla Kujawsko – Pomorskich Inwestycji Medycznych Sp. z o.o. - „Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy" - w konsorcjum
Wrzesień – zakończenie zadania na zlecenie Miasta Katowice pn. „Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach" – w konsorcjum
Sierpień – zakończenie zadania dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o. pn. „Przebudowa Fontanny przy ul. Słowackiego/Szwalbego w Bydgoszczy"
Lipiec –ukończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszcz pn. „Przebudowa budynku nr 46 dla potrzeb Sztabu Brygady w Inowrocławiu"
Lipiec – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy - „Budowa Domu Studenta przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Bydgoszczy"
Maj –ukończenie inwestycji realizowanej dla Zakładu Produkcji Tektury Falistej i Opakowań BART Sp. z o.o. - „Budowa Zakładu Produkcji tektury i opakowań z tektury falistej w Obszarze Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II Świecie"
Maj – zakończenie realizacji inwestycji dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie pn. „Budowa Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie"
 

Inwestycje zakończone w 2013r.:

 
Grudzień – Zakończenie realizowanej inwestycji dla Samodzielnej Inicjatywy Mieszkaniowej „SIM" Sp. z o.o. pn. „Budowa budynków mieszkalnych dla SM SIM w Bydgoszczy"
Grudzień - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy „Rozbudowa Budynku Pilota nr 29, Inowrocław"
Sierpień – Zakończenie inwestycji dla Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie „Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie"
Kwiecień – ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Odprowadzenie ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański" i „Czyżkówko" oraz rozbudowa części sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy". Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z Warunkami Kontraktowymi („czerwony" FIDIC)
Marzec – Zakończenie zadania dla Jednostki Wojskowej w Grudziądzu dotyczącego przebudowy wjazdu wraz z infrastrukturą.
Styczeń – zakończenie realizacji inwestycji dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – „Centrum Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy".
 

Inwestycje zakończone 2012r.:

 
Grudzień – Zakończenie dwóch zadań dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy dotyczącego „Przebudowy sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Maksymilianowie".
Listopad –Zakończenie inwestycji dla EBUD TBS „MINIOSIEDLE składające się z trzech budynków mieszkalnych z lokalami, usługami, garażem podziemnym, garażem indywidualnym i miejscami postojowymi na zewnątrz budynku oraz wewnętrznymi instalacjami wraz z zielenią i drogami oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem przyłącza cieplnego w Bydgoszczy" . Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Listopad – Zakończenie zadania inwestycyjnego dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy „Budowy zaplecza techniczno – magazynowego w Bydgoszczy"
Wrzesień – Zakończenie realizacji inwestycji na zlecenie Miasta Bydgoszcz „Roboty budowlane polegające na wykonaniu rewitalizacji zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, w przedmiocie budowy przystani jachtowej z bazą noclegową". Kapituła konkursu „Budowa na medal Pomorza i Kujaw 2013" przyznaje GRAND PRIX w kategorii „Budownictwo użyteczności publicznej – obiekty sportowe, rekreacyjne, turystyczne" za budowę Przystani jachtowej wraz z baza noclegową.
Sierpień – Ukończenie realizacji projektu dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. „Ścieżki edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień". Zadanie realizowane było w systemie „zaprojektuj i wybuduj" – według warunków kontraktowych FIDIC na podstawie tzw. „żółtej książki". Realizacja otrzymała nagrodę MODERNIZACJA ROKU 2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Maj - Zakończenie zadania dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy – „Modernizacja Bazy MPS – Skład Maksymilianowo"
Marzec – Zakończenie realizacji inwestycji dla Diecezji Kościoła Rzymsko - Katolickiego „Budowy budynku Centrum Dialogu wraz z infrastrukturą techniczną, a w tym zjazdy oraz odgałęzienie boczne sieci kanalizacji ogólnospławnej w Toruniu". Budynek otrzymał wyróżnienie w konkursie OBIEKT ROKU Edycja 2011-2012 przyznaną przez Prezydenta Miasta Torunia.

Project Name: Unde omnis iste natus errsit rem. Aperiam, eaque ipsa quae. Woluptatem accusantium dolor massa astumosto rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit , sed quia...

Project Name: Unde omnis iste natus errsit rem. Aperiam, eaque ipsa quae. Woluptatem accusantium dolor massa astumosto rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit , sed quia...

Project Name: Unde omnis iste natus errsit rem. Aperiam, eaque ipsa quae. Woluptatem accusantium dolor massa astumosto rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit , sed quia...

Strona 1 z 5